Terms and Conditions

Regulamin ExitoAds
Art. 1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
ExitoAds:
Właściciełem ExitoAds jest Ehaft Games Ltd. z siedzibą w Londynie, 40 Tooting High Street, SW17 0RG; wpisana do rejestru Companies House pod nr 07505537.
Regulamin:
niniejszy regulamin
Serwis:
strona internetowa ExitoAds prowadzona przez Ehaft Games Ltd. pod aktualnym adresem URL: http://www.exitoads.com oraz każdym innym będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL, a także każdym, który go zastąpi;
Klient:
użytkownik publicznej sieci internet dokonujący zakupu reklamy przez serwis ExitoAds.
Wydawca:
użytkownik publicznej sieci internet posiadający konto typu wydawca w Serwisie.
Serwis Wydawcy:
serwis internetowy zarządzany i administrowany przez Wydawcę, Serwisem wydawcy nie jest platforma technologiczna, na której jest on utrzymywany.
URL:
adres strony internetowej – uniwersalny lokalizator zasobów (Uniform Resource Locator).
Reklama:
każdy fragment strony www z zakodowanym adresem URL i obrazkiem, który po kliknięciu umożliwia użytkownikowi bezpośrednie przejście na drugą stronę bez podawania adresu tej strony.
Aplikacja:
oprogramowanie, do którego prawa majątkowe przysługują ExitoAds, służące do emisji Reklam w Serwisie Wydawcy.
Kampania Reklamowa:
usługa publikacji Reklam w wybranym przez Klienta okresie, na zasadach bliżej określonych w art. 6 Regulaminu.
Bramka płatności:
zewnętrzny serwis internetowy świadczący usługi płatności online, taki jak PaySafeCard, DotPay, Sofort lub inny.
Art. 2. Warunki korzystania z usługi
Klientami korzystającymi z Usługi mogą być wyłącznie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą.
Usługa realizowana jest odpłatnie na warunkach opisanych w Regulaminie.
Poza warunkami wskazanymi powyżej warunkiem koniecznym dla skorzystania z Usługi jest dostęp Klienta do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
Art. 3. Usługa „Per Day”
Korzystając z Usługi "Per Day"  Klient uzyskuje możliwość publikacji Reklam na wybranych stronach internetowych Wydawców.
ExitoAds umożliwia 3 (słownie: trzy) modele zamawiania Usługi "Per Day" :
Za pośrednictwem Serwisu Wydawcy:
Klient za pośrednictwem Aplikacji zamieszczonej na Serwisie Wydawcy wypełnia Formularz Zamówienia poprzez podanie wymaganych danych Klienta wraz z informacjami na temat usługi lub działalności, którą Klient chce promować korzystając z Usługi "Per Day" ;
Klient za pośrednictwem Aplikacji wgrywa plik graficzny lub wpisuje treść Reklamy, określając jednocześnie adres URL, do którego Reklama po kliknięciu na nią ma odsyłać;
Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia Klient potwierdza treść zamówienia Reklamy do publikacji oraz dokonuje płatności za czas zamawianej publikacji Reklam. Potwierdzenie treści zamówienia oznacza zgodę Klienta na warunki świadczenia Usługi "Per Day" , zawarte w niniejszym Regulaminie.
Za pośrednictwem Serwisu ExitoAds:
Klient z listy Serwisów Wydawców dostępnej na Serwisie ExitoAds pod adresem http://www.ExitoAds.com/marketplace?only=2 wybiera te Serwisy Wydawców, na których chciałby publikować Reklamy;
Klient wypełnia Formularz Zamówienia znajdujący się pod adresem http://www.exitoads.com/cart/index/ poprzez podanie wymaganych danych Klienta wraz z informacjami na temat usługi lub działalności, którą Klient chce promować korzystając z Usługi "Per Day" ;
Klient wgrywa plik graficzny lub wpisuje w odpowiednie pole Formularza Zamówienia treść Reklamy, określając jednocześnie daty publikacji Reklamy oraz adres URL, do którego Reklama po kliknięciu na nią ma odsyłać;
Klient określa w Formularzu Zamówienia datę startu Usługi "Per Day" ;
Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia Klient potwierdza treść zamówienia Reklamy do publikacji oraz dokonuje płatności za czas zamawianej publikacji Reklam. Potwierdzenie treści zamówienia oznacza zgodę Klienta na warunki świadczenia Usługi "Per Day" , zawarte w niniejszym Regulaminie.
Za pośrednictwem konsultanta ExitoAds:
Klient wysyła wiadomość na adres [email protected] z informacją, że chciałby skorzystać z Usługi;
Po odebraniu wiadomości konsultant reprezentujący ExitoAds kontaktuje się z Klientem celem ustalenia warunków skorzystania przez Klienta z Usługi "Per Day" ;
Po ustaleniu przez Klienta i przedstawiciela ExitoAds warunków korzystania z Usługi "Per Day"  Klient potwierdza ustalone warunki oraz dokonuje płatności za czas zamawianej publikacji Reklam. Potwierdzenie treści zamówienia oznacza zgodę Klienta na warunki świadczenia Usługi "Per Day" , zawarte w niniejszym Regulaminie;
Poza ustaleniem warunków, na jakich świadczona będzie Usługa "Per Day" , Klient może ustalać z konsultantem ExitoAds: (i) wybór optymalnych z punktu widzenia interesów Klienta serwisów Wydawców, na jakich ma być publikowana Reklama Klienta, (ii) wybór kreacji reklamowych odpowiadających potrzebom Klienta.
Art. 4. Usługa „Per Click”
Korzystając z Usługi "Per Click" Klient uzyskuje możliwość publikacji Reklam na wybranych stronach internetowych Wydawców.
ExitoAds umożliwia 2 (słownie: dwa) modele zamawiania Usługi "Per Click":
Za pośrednictwem Serwisu ExitoAds:
Klient wypełnia Formularz Zamówienia („Formularz”) znajdujący się pod adresem www.ExitoAds.com/marketplace?only=1 poprzez podanie wymaganych danych Klienta wraz z informacjami na temat usługi lub działalności, którą Klient chce promować, branży w której Klient działa, strony internetowej Klienta;
Klient z listy dostępnej na stronie internetowej pod adresem www.ExitoAds.com/marketplace?only=1 wybiera kategorie Serwisów, na których chciałby publikować Reklamy lub określa teren geograficzny, na którym chce się reklamować, lub wybiera opcję reklamy na wszystkich Serwisach ExitoAds.
Klient z określa budżet Kampanii: W cenie otrzyma dokładny raport, wsparcie przy tworzeniu skutecznej kreacji reklamowej, monitoring.
Klient wgrywa plik graficzny, określając jednocześnie adres URL, do którego Reklama po kliknięciu na nią ma odsyłać;
Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia, Klient otrzyma podsumowanie kampanii wyliczone w oparciu o parametry wskazane przez Klienta. Po zaakceptowaniu przez Klienta podsumowanych ustaleń dotyczących Kampanii, Klient dokonuje płatności. Kampania wystartuje w przeciągu trzech dni roboczych od zaksięgowania płatności Klienta. Potwierdzenie treści zamówienia oznacza zgodę Klienta na warunki świadczenia Usługi "Per Click", zawarte w niniejszym Regulaminie.
Za pośrednictwem konsultanta ExitoAds
Klient wysyła wiadomość na adres [email protected] z informacją, że chciałby skorzystać z Usługi "Per Click";
Po odebraniu wiadomości przedstawiciel ExitoAds kontaktuje się z Klientem celem ustalenia warunków skorzystania przez Klienta z Usługi "Per Click";
Po ustaleniu przez Klienta i przedstawiciela ExitoAds warunków korzystania z Usługi "Per Click", Klient potwierdza ustalone warunki oraz dokonuje płatności za czas zamawianej publikacji Reklam. Potwierdzenie treści zamówienia oznacza zgodę Klienta na warunki świadczenia Usługi "Per Click", zawarte w niniejszym Regulaminie.
Art. 4. PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie ExitoAds z tytułu publikacji Reklamy jest ustalane na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na publikację danej Reklamy. Cennik jest każdorazowo widoczny przez Klienta w ramach swojego konta w Aplikacji.
ExitoAds przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cenniku, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń. Zmiana cen nie ma wpływu na wysokość przysługującego ExitoAds wynagrodzenia za publikacje Reklam będących w trakcie realizacji.
Publikację Reklam Klient może opłacić kartą kredytową lub przy pomocy przelewów oferowanych przez serwisy będące Bramkami Płatności lub inną dostępną metodą płatności.
W obu przypadkach opisanych w ust. 3 powyżej, po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia, potwierdzeniu treści zamówionej Reklamy oraz czasu publikacji, wypełnieniu formularza zawierającego dane niezbędne do wystawienia faktury (w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika zamiaru otrzymania faktury poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki w Formularzu Zamówienia), Klient zostanie odesłany do strony Bramki Płatności zawierającej formularz pozwalający za opłacenie Reklamy.
Jeżeli autoryzacja karty kredytowej lub przelewu przebiegnie pomyślnie, Klient zostanie o tym poinformowany, a na koncie Klienta zostanie zablokowana kwota odpowiadająca wynagrodzeniu ExitoAds za publikację zamawianej przez Klienta Reklamy, która to kwota zostanie przekazana na rachunek ExitoAds w PayU, Dotpay lub w innym systemie płątności w momencie skierowania Reklamy do publikacji.
W przypadku, kiedy ExitoAds nie otrzyma potwierdzenia płatności, reklama nie jest publikowana.
W przypadku, kiedy ExitoAds otrzyma potwierdzenie płatności po wybranej przez Klienta dacie rozpoczęcia publikacji Reklamy, publikacja jest przesuwana w czasie i jest realizowana od chwili otrzymania potwierdzenia.
Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie przez ExitoAds w formie elektronicznej faktur oraz duplikatów faktur.
Art. 5. OGRANICZENIE TREŚCI REKLAM
Formularz określa specyfikację techniczną Reklamy.
Niedopuszczalne jest umieszczanie w Reklamie treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc; jak również treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
Niedopuszczalne jest umieszczenie Reklamy stanowiącej niedozwoloną reklamę bądź promocję gier hazardowych, promującej alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki lub substancje o podobnym działaniu, lekarstwa na receptę, wszelkie środki wpływające na zmiany percepcji, wszelkie środki mające niepotwierdzone naukowo efekty działania lub inne produkty czy usługi, których reklamowanie jest zabronione prawnie lub obciążone dodatkowymi podatkami lub ograniczeniami.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników Reklamy stron internetowych zawierających treści, o których mowa w ust. 2 powyżej.
ExitoAds zastrzega sobie prawo do usuwania Reklam, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 powyżej. W przypadku usunięcia wyżej wymienionych Reklam, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie ExitoAds z tytułu umieszczenia Reklam nie podlega zwrotowi.
ExitoAds może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Klientów zamawiających Reklamy sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez nich w związku z naruszeniem prawa.
Art. 6. PUBLIKACJA REKLAM
"W Usłudze "Per Day" Klienci mogą zamawiać Kampanie Reklamowe, według swojego wyboru, na okres jednego dnia bądź jego wielokrotności." Klienci mogą zamawiać Kampanie Reklamowe, według swojego wyboru, na okres jednego dnia bądź jego wielokrotności.
W odniesieniu do Usługi „Per Day” ExitoAds publikuje w ramach Kampanii Reklamowej zamówione przez Klientów Reklamy na zasadzie “pierwsze miejsce wolne”, to jest przyznaje Klientom, którzy opłacili publikację, pierwsze wolne miejsce dla danej Reklamy.
ExitoAds publikuje w ramach Kampanii Reklamowej zamówione przez Klientów Reklamy w specjalnym oknie reklamowym obok Reklam zamówionych przez innych Klientów.
Okres danej Kampanii Reklamowej rozpoczyna się każdorazowo pod trzema warunkami:
Nadejścia dnia, który został wybrany na dzień rozpoczęcia wyświetlania Reklamy w ramach określonej Kampanii Reklamowej;
Otrzymania przez ExitoAds potwierdzenia opłaty za Reklamy publikowane w ramach danej Kampanii Reklamowej w ciągu 15 minut od zarezerwowania miejsc reklamowych;
Zaakceptowania Reklam publikowanych w ramach danej Kampanii Reklamowej, przez co najmniej jednego Wydawcę.
Jeśli w ciągu 15 minut od zarezerwowania miejsc reklamowych ExitoAds nie otrzyma potwierdzenia płatności wówczas ExitoAds może powstrzymać się z realizacją Kampanii Reklamowej.
Jeśli ExitoAds nie otrzyma potwierdzenia płatności po upływie 15 minut od zarezerwowania miejsc reklamowych wówczas Kampania Reklamowa nie jest realizowana, a ExitoAds odblokowuje zarezerwowane środki na karcie kredytowej Klienta jednak środki pobrane za pośrednictwem PaySafeCard nie podlegają zwrotowi..
Za moment rezerwacji miejsc reklamowych uważa się przyciśnięcie przycisku prowadzącego do Bramki Płatności dostępnego po stworzeniu Reklamy.
Publikacja Reklam może być ograniczona przez poszczególnych Wydawców poprzez mechanizmy moderacji, określone w Art. 14 Regulaminu.
Art. 7. REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Usługi Klient zobowiązany jest zgłaszać ExitoAds pocztą elektroniczną na adres [email protected] nie później, niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia zakwestionowanej publikacji.
Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji Reklamy.
Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanej lub zamówionej Reklamy.
Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel ExitoAds.
Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, ExitoAds, po konsultacjach z Klientem, zobowiązane jest sprostować wady w Reklamie.
Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, ExitoAds według własnego wyboru i możliwości, po konsultacjach z Klientem, zobowiązana jest do realizacji ustalonej rekompensaty. W żadnym przypadku ExitoAds nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota wynagrodzenia za publikację Reklamy.
Art. 8. PRZERWY TECHNICZNE
ExitoAds jest uprawnione do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. ExitoAds dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Przerwy w świadczeniu usług z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez ExitoAds zobowiązań z tytułu publikacji Reklamy.
ExitoAds nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
Art. 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ExitoAds nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Reklam oraz zawartość stron internetowych, do których Reklamy odsyłają.
Klient zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie ExitoAds w związku z treścią zamieszczonej Reklamy oraz zawartością stron internetowych, do których Reklama odsyła, w tym również do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków ExitoAds poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Reklam – informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.
Przesłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że powyższy obowiązek jest spełniony.
Odpowiedzialność ExitoAds wobec Klienta za nienależytą realizację Kampanii Reklamowej ograniczona jest do wartości wynagrodzenia należnego ExitoAds z tytułu danej Kampanii Reklamowej.
Art. 10. DANE OSOBOWE
Dane osobowe, jakie Klient przekazuje ExitoAds w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi, ExitoAds zbiera i przetwarza wyłącznie dla celów związanych z realizacją Usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Ochrony Prywatności znajdującą się pod linkiem www.ExitoAds.com/pp
Art. 11. ROZLICZENIA Z WYDAWCĄ
Wydawca rozpoczyna współpracę z ExitoAds określoną w Regulaminie, poprzez założenie swojego konta w Aplikacji. Założenie konta oznacza akceptację Regulaminu.
Wydawca udostępnia ExitoAds powierzchnię reklamową Serwisu Wydawcy dostępną w ramach Aplikacji, w zamian za zapłatę wynagrodzenia odpowiadającego wartości prowizji za emisję Reklam na zasadach niżej opisanych.
Usługi reklamowe związane z emisją Reklam w ramach Aplikacji w Serwisie Wydawcy świadczy wyłącznie ExitoAds, które też we własnym zakresie ustala cenniki publikacji Reklam i dokonuje rozliczeń z Klientem z tego tytułu.
ExitoAds ustala cenę Reklam dla Klienta z tytułu emisji Reklam w Serwisie Wydawcy w ramach Aplikacji. Od ceny, którą Klient zapłacił za emisję Reklam ExitoAds wypłaca Wydawcy prowizję stanowiącą zapłatę za udostępnienie przez Wydawcę powierzchni reklamowej Serwisu Wydawcy dostępnej w ramach Aplikacji. Prowizja ta każdorazowo ustalana jest pomiędzy ExitoAds a Wydawcą.
5. Wypłata prowizji następuje automatycznie za pośrednictwem przelewu bankowego, po wpłynięciu zapłaty za Reklamy od Klienta, pod warunkiem, że:
Zakończona została emisja Reklamy na Serwisie Wydawcy;
Wydawca uzupełnił w ramach Aplikacji swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zameldowania) lub firmowe (firma, status prawny, adres, NIP);
Wydawca podał w ramach Aplikacji dane konta bankowego;
Wynagrodzenie należne Wydawcy z tytułu prowizji przekroczy w dacie wypłaty kwotę brutto 25eur.;
Wydawca zlecił wykonanie wypłaty w ramach Aplikacji;
W przypadku, gdy Wydawca jest podatnikiem podatku VAT zlecenie wypłaty w Aplikacji zostało uzupełnione o elektroniczną fakturę VAT, a oryginał został doręczony pocztą na adres ExitoAds;
ExitoAds zaakceptowało zlecenie wypłaty.
Wydawca może zażądać wypłacenia prowizji bez spełnienia warunku z ust. 4 powyżej w momencie zgłoszenia likwidacji swojego konta, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] W takim przypadku przed wypłaceniem prowizji pobierana jest jednorazowa opłata 5eur ze środków zgromadzonych na koncie.
Wynagrodzenie Wydawcy rozliczane jest w założonym przez Wydawcę koncie w ramach Aplikacji.
ExitoAds nie gwarantuje Wydawcy określonej liczby Reklam do emisji w Serwisie Wydawcy.
ExitoAds ma prawo do wyłączania emisji Reklam w Serwisie Wydawcy jeżeli wyświetlanie Reklamy szkodzi interesom Klienta, bądź podmiotu, na rzecz którego realizuje on Kampanię Reklamową.
Art.12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY
Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie zakłócał działania Aplikacji, a w szczególności nie będzie prowadził działań mających na celu wprowadzenie w błąd Reklamodawcy co do nazwy Serwisu, jego opisu, typu, słów kluczowych, adresu URL, ceny, oglądalności, widoczności Kampanii Reklamowej oraz jej rezultatów w tym kliknięć na Serwisie.
Wydawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań oraz zapobiegania działaniom polegającym na zwiększaniu w sztuczny sposób (ręcznie, ani wykorzystując jakiekolwiek urządzenie, program, środek elektroniczny, nakłaniając użytkowników do klikania w reklamy, itp.) liczby odsłon lub kliknięć Reklam w Serwisie Wydawcy. W takiej sytuacji ExitoAds ma również prawo wyłączyć wyświetlanie reklam na serwisach Wydawcy lub bezpowrotnie zamknąć jego konto.
Jeżeli w trakcie trwania Kampanii Reklamowej Wydawca usunie Aplikację lub naruszy zobowiązania określone w ust. 1 powyżej bądź zaistnieje sytuacja zwiększania w sztuczny sposób (ręcznie, ani wykorzystując jakiekolwiek urządzenie, program, środek elektroniczny, itp.) liczby odsłon lub kliknięć Reklam w Serwisie Wydawcy, wówczas Wydawca traci prawo do wynagrodzenia należnego mu za tak realizowaną Kampanię Reklamową, a nadto – w przypadku, gdy opisane wyżej sytuacje są zawinione przez Wydawcę – traci prawo do wszystkich wynagrodzeń (z wszelkich tytułów) pozostałych do wypłaty przez ExitoAds w ramach Konta wydawcy, o którym mowa w Art. 11 ust 7 Regulaminu.
Wydawca zobowiązuje się nie umieszczać Reklam w ramach Aplikacji w ramkach, zmniejszania, lub utrudniania w inny sposób pełnego wyświetlania całej treści Reklam.
Wydawca zobowiązuje się nie umieszczać Reklam na Serwisach o treściach sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc; jak również uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
W przypadku naruszenia ust. 4 i/lub 5 niniejszego Artykułu, ExitoAds ma prawo do natychmiastowego zamknięcia konta Wydawcy, bez wcześniejszej wypłaty zebranych na nim środków, nawet, jeżeli Wydawca spełnia wszystkie warunki wypłaty środków wymienione w Art. 11 ust. 5 Regulaminu. W takim też przypadku postanowienia Art. 11 ust 6 nie mają zastosowania.
Postanowienia ust. 3, 4, 5 i 6 niniejszego Artykułu nie uchybiają możliwości dochodzenia przez ExitoAds od Wydawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
Art. 13. Szczególne obowiązki Wydawcy w zakresie polityki prywatności
Wydawca zobowiązuje się do dopełniania obowiązków wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne, w tym w szczególności z art. 173 ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy, zaś w Serwisie Wydawcy wyraźnie informuje każdego użytkownika m.in. o stosowaniu plików cookies przez ExitoAds oraz współpracujących z nią Klientów w związku z zamieszczaniem reklam oraz o możliwości zmian ustawień przeglądarek internetowych w zakresie plików cookies. Pełną odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z przywołanych przepisów ustawy oraz niniejszego ustępu ponosi Wydawca.
Niewypełnienie zobowiązań określonych w ust. 1 powyżej lub zaprzestanie ich wykonywania, zwalnia ExitoAds od realizacji zobowiązań określonych w Regulaminie w zakresie zamieszczania reklam w Serwisie Wydawcy.
Art.14. MODERACJA
Moderacja jest usługą świadczoną, z której może skorzystać Wydawca korzystający z usług ExitoAds .
Wydawcy przysługuje prawo premoderacji Reklam rozliczanych w Usłudze „Per Day”, według zasad:
Jeśli Klient wybrał serwis Wydawcy, na którym włączona jest premoderacja, Reklama na tym serwisie publikowana jest pod warunkiem, że zostanie ona zaakceptowana przez Wydawcę lub moderatora ExitoAds;
Wydawcy mają 72h na zaakceptowanie Reklam, a po tym czasie zostaje ona uznana za niezaakceptowaną. W przypadku braku reakcji Wydawcy w ciągu 24h, ExitoAds ma prawo zadecydować za Wydawcę? o tym czy dana reklama zostanie zaakceptowana.
Wydawcy przysługuje prawo postmoderacji Reklam w Usłudze "Per Click", poprzez możliwość zablokowania publikacji w Serwisie Wydawcy Reklam konkretnego Klienta.
Zwrot kosztów związanych z niezaakceptowanymi reklamami refundowany jest Reklamodawcy w momencie odrzucenia reklamy przez Wydawcę i przesyłany na konto bankowe lub rachunek karty kredytowej (odpowiedni do tego w jaki sposób Klient uiścił opłatę za Reklamę) w przypadku wybrania systemu płatności który nie zezwala na zwroty kwota uszczuplona o prowizje pośrednika płatności jest wpłacana na konto Reklamodawcy.
Art.15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2013.
ExitoAds zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego Artykułu oraz pod warunkiem nie złożenia przez użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu ExitoAds.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Wydawca lub Klient może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu – takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Klienta lub Wydawcę wiążącego ExitoAds i Klienta lub Wydawcę stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia dotychczasowych usług.
W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Artykułu. ExitoAds zakończy świadczenie usługi w stosunku do danego Klienta lub Wydawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika oświadczenia.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Artykułu dla swej skuteczności powinno być złożone pocztą elektroniczną na adres [email protected]

 

 Last modified: 2013.08.12 19:32
en Ehaft Games Ltd, 2nd floor, 40 Tooting High Street, 0RG SW17, London
+44 203 608 05 62     [email protected]